Stavebná akustika

Aby sme dosiahli akustickú pohodu v obytnom a pracovnom prostredí, musí projektant pri návrhu deliacich konštrukcií zohľadniť nielen ich vhodnú polohu a nadväznosti v konštrukčnom systéme budovy, ale aj ich zvukoizolačné vlastnosti. Stavebný trh v stredoeurópskom regióne disponuje širokou škálou materiálov a konštrukčných systémov. Z hľadiska stavebnej akustiky môžeme konštatovať, že nepriezvučnosť akusticky jednoduchých konštrukcií (ako sú napr. tehlové murivo, železobetón, pórobetón) môžeme zlepšovať buď zvyšovaním ich plošnej hmotnosti alebo pristavaním iných konštrukcií. Zvyšovanie plošnej hmotnosti homogénneho muriva je možné len zväčšovaním jeho hrúbky, čo spôsobuje zvyšovanie nákladov na samotnú konštrukciu, na stropy a základy objektu. Pristavovanie predsadených stien suchou technológiou je síce praktické a kvalitné riešenie na zlepšenie nepriezvučnosti deliacich stien v objektoch, ale nevylučuje zo stavebného procesu zdĺhavé mokré technológie murovania a omietania „základnej“ deliacej steny. Práve preto je ideálnym riešením na splnenie prísnych kritérií nepriezvučnosti stien využitie akusticky násobných ľahkých montovaných konštrukcií.

Vzduchová nepriezvučnosť

V jednotlivých technických listoch konštrukcií sú uvádzané hodnoty váženej (laboratórnej) nepriezvučnosti konštrukcie Rw (dB) (index nepriezvučnosti) zistené v laboratóriách (bez vplyvu vedenia zvuku vedľajšími cestami). Vážená stavebná nepriezvučnosť R’w (dB) (index stavebnej nepriezvučnosti) je vždy závislý na konkrétnych podmienkach stavby a je výrazne ovplyvnený prenosom zvuku vedľajšími cestami (vedenie zvuku okolitými ohraničujúcimi konštrukciami, prienik netesnosťami, vedenie zvuku pevnými spojmi a pod.).

Kroková nepriezvučnosť

V jednotlivých technických listoch konštrukcií sú uvádzané hodnoty normalizovanej hladiny krokového hluku Ln,w (dB) zistené v laboratóriách. Vážená stavebná normalizovaná hladina krokového zvuku L’n,w je vždy závislá na konkrétnych podmienkach stavby a je výrazne ovplyvnená prenosom zvuku vedľajšími cestami (vedenie zvuku okolitými ohraničujúcimi konštrukciami, prienik netesnosťami, vedenie zvuku pevnými spojmi a pod.). Pre túto skutočnosť platí vzťah L' n,w = L n,w + k2, kde „k2 “ je korekčný koeficient závislý práve na konkrétnej situácii a vedľajších cestách šírenia zvuku v rozsahu 0-2 dB podľa STN 73 0532:2013. 

Zvuková pohltivosť

Pohltivosť materiálov v interiéri je dôležitým parametrom pri riešení celkovej akustickej pohody miestnosti. Doba dozvuku by mala byť optimalizovaná vždy individuálne pre danú veľkosť a účel miestnosti. Akusticky účinné materiály Rigips – hlavne perforované sadrokartónové dosky a kazety – sa vyznačujú rovnomerným priebehom zvukovej pohltivosti v celom frekvenčnom rozsahu stavebnej akustiky. Pri jednotlivých vzoroch akusticky pohltivých dosiek či kaziet je vždy uvedený index zvukovej pohltivosti αw. Jedná sa o jednočíselnú hodnotu, vyjadrujúcu akustické vlastnosti výrobku zistené podľa STN EN ISO 11654. Pre podrobnejšie informácie sú pre jednotlivé vý- robky uvádzané aj grafy praktického činiteľa zvukovej pohltivosti αp v oktávových pásmach podľa ISO 354. Tieto grafy udávajú priebeh činiteľa pre rôzne hĺbky dutiny za akustickou doskou či kazetou. V podkladoch je pre porovnanie uvádzaný aj index NRC. Tento index je vyjadrením pohltivých vlastností materiálu podľa americkej normy ASTM C423.

 

 

 

Autorizovaná montážna Firma UNI Gips sa zameriáva na dodávku a montáž oblasti Suchej výstavby.

Naša dlhoročná skúsenosť a používanie len tých najkvalitnejších materiálov podĺa ich technologických postupov sú garanciou najvyššej kvality.Hlavným cielom našej firmy je maximálna spokojnosť klienta a preto veríme, že pokial prejavíte záujem o naše služby, dokážeme naplniť Vaše predstavy.Neustálym preškolovaním a sledovaním najnovších trendov v oblasti suchej výstavby sme garanciou kvality.

Kristián Kohút